Ogólne Warunki

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejsze ogólne warunki, zwane dalej „Warunkami", stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i mają zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez przedsiębiorstwo Sine Qua Non Maciej Zgondek z siedzibą pod adresem ul. Skarżyńskiego 11/14, 02-377 Warszawa, zwane dalej „Wykonawcą", na rzecz klienta, zwanego dalej „Zamawiającym".
 
Korzystanie z usług świadczonych przez Wykonawcę oznacza akceptację niniejszych Warunków w całości bez zastrzeżeń.
 
§ 1
Wykonawca świadczy usługi językowe.
 
§ 2
Za świadczone usługi Wykonawca pobiera od Zamawiającego wynagrodzenie, ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia.
 
§ 3
W przypadku tłumaczeń pisemnych zwykłych jednostkę rozliczeniową stanowi rozpoczęta strona o standardowej objętości 1600 znaków - zgodnie z zasadami określonymi przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich. W przypadku tłumaczeń pisemnych uwierzytelnionych przez tłumaczy przysięgłych jednostkę rozliczeniową - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego - stanowi strona o objętości 1125 znaków.
 
§ 4
W przypadku tłumaczeń ustnych - wykonywanych przez tłumaczy zwykłych oraz przysięgłych - jednostkę rozliczeniową stanowi blok obejmujący do czterech godzin pracy tłumacza.

§ 5
Sposób rozliczania innych usług uzgadniany jest indywidualnie z Zamawiającym.

§ 6
Wykonawca przystępuje do wykonania usługi po wyraźnym przyjęciu zlecenia złożonego przez Zamawiającego. Składanie i przyjmowanie zamówień następuje wyłącznie drogą elektroniczną w formie wiadomości wymienianych między adresami Wykonawcy (biuro@sine-qua-non.pl lub maciej.zgondek@sine-qua-non.pl) a adresami Zamawiającego. Składanie i przyjmowanie zamówień nigdy nie następuje w sposób dorozumiany.

§ 7
W przypadku odwołania zamówienia na tłumaczenie ustne na ponad 7 dni przed ustalonym terminem wykonania należne wynagrodzenie płatne jest w połowie. W przypadku odwołania zamówienia na tłumaczenie ustne na ponad 48 godzin przed ustalonym terminem wykonania należne wynagrodzenie płatne jest w 75%. W przypadku odwołania zamówienia na krócej niż 48 godzin przed ustalonym terminem wykonania należne wynagrodzenie płatne jest w pełnej wysokości. Dotyczy to zarówno kosztów tłumaczy, jak i kosztów sprzętu do tłumaczenia symultanicznego.
 
§ 8
Zamówienie na tłumaczenie pisemne może być odwołane jedynie w drodze wyjątku, jeżeli tłumacz nie rozpoczął jeszcze pracy nad przekładem.
 
§ 9
Do cen dolicza się podatek VAT w ustawowej wysokości.
 
§ 10
Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 2, w terminie 7 dni od otrzymania faktury gotówką lub poprzez przelew na konto wskazane na fakturze. Zamawiający może uzgodnić z Wykonawcą indywidualny termin płatności w sposób właściwy dla składania i przyjmowania zamówień opisany w § 6.
 
§ 11
Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od przekazania Zamawiającemu tłumaczenia lub w innym terminie, ustalonym indywidualnie w sposób właściwy dla składania i przyjmowania zamówień opisany w § 6.

§ 12
Wykonawca może powierzyć wykonanie usługi - w całości lub w części - wybranym przez siebie tłumaczom, zwanym dalej „Podwykonawcami".
 
§ 13
Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie współpracował z Podwykonawcami z pominięciem pośrednictwa Wykonawcy.

§ 14
Zamawiający może zgłaszać uwagi do wykonanego przez Wykonawcę tłumaczenia w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Zasadne uwagi zostaną uwzględnione przez Wykonawcę nieodpłatnie poprzez naniesienie w tłumaczeniu odpowiednich poprawek. W wypadku niezgłoszenia przez Zleceniodawcę uwag w ciągu 7 dni od otrzymania tłumaczenia usługę uznaje się za wykonaną zgodnie z umową i przyjętą bez zastrzeżeń.

§ 15
Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy za wszelkie szkody poniesione w związku z wykonaną przez niego usługą ogranicza się do wysokości wypłaconego przez Zamawiającego wynagrodzenia, należnego za wykonanie danego tłumaczenia. Ograniczenie to nie dotyczy przypadków, kiedy szerszy zakres odpowiedzialności wynika z przepisów bezwzględnie wiążących.
 
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 
§ 17
Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Formy pisemnej pod rygorem nieważności wymaga również zmiana niniejszego zastrzeżenia formy pisemnej.
 
§ 18
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków miałoby się okazać dotknięte nieważnością w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Postanowienie nieważne należy wówczas zastąpić postanowieniem, które będzie możliwie najbliższe postanowieniu nieważnemu z gospodarczego punktu widzenia.
 
§ 19
Niniejsze Warunki podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Do rozstrzygania ewentualnych sporów właściwe są sądy powszechne w Warszawie.
 
§ 20
W wypadku ewentualnych rozbieżności między wersjami polską, angielską i niemiecką obowiązuje wersja polska.